Energiatehokkuuden seuranta

Kerää laskentapohjalle pyydetyt mittaustulokset allastilan ilmanvaihdosta

Tässä osiossa selvitämme keskeisiä tekijöitä uimahallin energiatehokkuudesta sekä lämpö- ja kosteusteknisestä toiminnasta. Samalla muodostamme kuvan siitä, miten uimahallissa käytettävä kaukolämpö jakautuu rakennuksen sisällä. Kun uimahallista on selvitetty tässä osiossa esitetyt asiat, voidaan kyseessä olevalle uimahallille valita oikeanlainen energiatehokkuuden tehostamiskonsepti. Voit tutustua tähän osioon, vaikka et syystä tai toisesta voisikaan toteuttaa ilmanvaihtokoneen mittauksia. Ohje esittelee mittaustulosten tulkinnan avaintekijät. Mittaus voidaan tilata myös ulkopuoliselta yritykseltä.

Uimahallien energiatehokkuuteen vaikuttaa keskeisesti allastilan huuhteluperiaate (kuivaustapa). Hallin allastilan kosteudenhallinta on yleisesti toteutettu joko huuhtelemalla allastilan ilmaa ulkoilmalla tai kondenssikuivaimella. Hallin huuhteluperiaatteen tunteminen on keskinen osa oman uimahallin toiminnan tuntemista.

Toinen energiatehokkuuteen ja sen parantamiseen keskeisesti vaikuttava tekijä on uimahallin käyttöaste. Yleinen tilanne on se, että järjestelmät toimivat liian suurella teholla todelliseen käyttäjämäärään nähden. Energiatehokas uimahalli tuottaa sen tarjoamat palvelut käyttämällä mahdollisimman vähän energiaa.

Uimahallin toiminnan selvittämiseksi tarvitsemme mittaustuloksia. Mittauspisteet sijoittuvat uimahallin allastilan ilmanvaihtoon, sillä ilmanvaihdon kautta poistuu erittäin merkittävä osa koko hallissa käytetystä kaukolämmöstä. Allasveden haihdunta ja allastilan ilmanvaihto ovat merkittävimpiä kaukolämmön kuluttajia uimahalleissa.

Tässä osiossa selvitettävien mittaustulosten saaminen vaatii resursseja varsinkin silloin, kun mittausta tehdään ensimmäisiä kertoja, eikä mittaustapa ole rutiininomainen. Paras mittausajankohta määräytyy sen mukaan, mitä tietoja uimahallista haetaan. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mittaukset suoritetaan ainakin kahdesti vuodessa; helmikuussa ja elokuussa. Lisätietoja mittausajankohtien valinnasta voit kysyä alan asiantuntijoilta.

Mikäli uimahallin henkilökunta ei pysty itse mittaamaan tässä osiossa esitettyjä tekijöitä, voidaan mittauspalvelu tilata myös ulkopuolisilta yrityksiltä. Mittausten toteutustavasta riippumatta on aina varmistettava, että mittaukset tehdään oikein ja tämän ohjeen mukaisesti. Mittaustulosten on oltava laadukkaita, jotta niiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä. Epäselvissä tapauksissa (esim. erilainen ilmanvaihdon toteutustapa) mittauksien toteuttamisen suhteen kannattaa käyttää asiantuntijoiden apua.

Tässä osiossa esitettyjen mittauspisteiden tuloksia varten on luotu ladattava taulukkolaskentapohja, jolla mittaustuloksista saadaan helposti laskettua selvitettävät tekijät. Mittaustulosten perusteella selvitetään useita keskeisiä uimahallin toimintaa kuvaavia tekijöitä. Selvitettäviä tekijöitä ovat:

  • Allasveden haihdunnan suuruus
  • Allasosaston sisäilman tila ja olosuhteiden hallittavuus
  • Ilmanvaihdon lämmön talteenoton hyötysuhde
  • Ilmanvaihdon lämmitystehon tarve
  • Haihdunnan ja ilmanvaihdon kaukolämmön kulutus kuukaudessa ja niiden osuus kokonaiskaukolämmönkulutuksesta