Haihdunta

Uimahallien energiatehokkuuden kannalta keskeisessä roolissa on allastilassa tapahtuva haihdunta. Laskennallisesti haihdunnan osuus kaukolämmön kokonaiskulutuksesta on noin 30 %, mutta sen osuus saattaa vaihdella merkittävästi tästä arvosta. Haihdunnan osuus kaukolämmön kulutuksesta voi olla noin 10 %:sta aina 50 %:iin riippuen haihdunnan suuruudesta.

Veden haihtuminen sitoo valtavan määrän energiaa. Tästä syystä onkin erittäin keskeistä pitää haihtuvan veden määrä uimahallissa hallinnassa ja mahdollisimman pienellä tasolla viihtyvyyden kärsimättä. Mitä vähemmän vettä haihtuu, sitä vähemmän siihen kuluu myös energiaa.

Uimahallin allasosastolla tapahtuvan haihdunnan suuruutta voidaan seurata mittaamalla allasosaston tulo- ja poistoilman ominaisuuksia. Tuloilma on aina allastilan ilmaa kuivempaa, jolloin se kuivattaa hallin sisäilmaa, eikä anna kosteuspitoisuuden nousta liian korkeaksi. Poistoilma on taas tuloilmaa merkittävästi kosteampaa ja tämän kosteuden voidaan olettaa olevan peräisin allasveden haihdunnasta.

Ladattava laskentapohja laskee tulo- ja poistoilman olosuhteiden sekä ilmanvaihdon määrän perusteella tilassa tapahtuvan haihdunnan hetkellisen suuruuden ja myös mittausjakson keskiarvon. Tarvittavien mittauspisteiden numerot ovat 3, 4 ja 6. Suuri haihdunnan määrä tarkoittaa aina myös suurta kaukolämmön kulutusta, joka esitetään kaukolämmön kulutuksen jakautumisessa.

Esimerkki mittaustulosten perusteella lasketusta haihdunnasta on esitetty kuvassa 14.

Kuva 14. Esimerkki mittaustuloksiin perustuvasta haihdunnasta sekä sen minimi, maksimi ja keskiarvo

Kuvan tapauksessa uimahallin allasveden haihdunnan keskiarvo on noin 80 kg/h. Kyseisessä tapauksessa haihdunta muodosti 43 % hallin kaukolämmön kulutuksesta mitatun kuukauden aikana. Haihdunnan pienentämisellä olisi siis suuri vaikutus koko uimahallin kaukolämmön kulutukseen.

Haihdunnan suuruus uimahallissa riippuu allasveden lämpötilasta ja sisäilman sisältämästä kosteudesta. Mitä kuivempaa ilma on tai mitä lämpimämpää allasvesi on, sitä voimakkaampaa haihtuminen on. Lisäksi haihduntaan vaikuttaa luonnollisesti märkien pintojen pinta-ala. Suuremmat uima-altaat haihduttavat luonnollisesti enemmän vettä kuin pienet, sillä niissä vapaan veden pinta-ala on suurempi. Lisäksi päivisin allasosaston haihdunnan suuruus kasvaa, sillä märät uimarit kastelevat myös lattiapinnat, jolloin haihtuvan vesimäärän pinta-ala kasvaa. Hallin käyttäjien vaikutusta emme voi tehokkaasti pienentää, mutta sisäilman ja allasveden ominaisuuksia voimme muuttaa. Viihtyvyyssyistä allasveden lämpötilaa ei voi laskea dramaattisesti, mutta allastilan sisäilman kosteuspitoisuutta voidaan useimmissa uimahalleissa kohottaa, joka vaikuttaa suoraan haihdunnan suuruuteen. Haihdunnan pienentämistä käsitellään tarkemmin tehostamiskonseptien yhteydessä.