Mittaustulosten muuttaminen käyttökelpoiseksi tiedoksi

Mittauspisteiden tarkoitus on selvittää ensisijaisesti kaukolämmön kulutuksen suuruutta uimahallissa. Erityisesti olemme kiinnostuneita haihdunnan ja allastilan ilmanvaihdon kuluttaman kaukolämmön määrästä. Mittauspisteiden avulla saadaan myös muuta arvokasta tietoa uimahallin toiminnasta ja siitä, mikä voisi olla kyseessä olevan uimahallin kohdalla järkevin ratkaisu energiatehokkuuden parantamiseksi. Mutta mittaustulokset eivät ole itsessään käyttökelpoisia, vaan ne tulee muuttaa käyttökelpoiseen muotoon.

Mittaustulokset itsessään pitävät sisällään vain tiedon ajasta ja kyseistä aikaa vastaavasta mitatusta arvosta. Esimerkiksi yksi mittaustuloksen "rivi" voi olla aika: 17.2.2015 klo 10:15 ja tätä vastaava tuloilman lämpötila tällä hetkellä: 32 °C. Seuraava mitattava arvo voi olla esimerkiksi 5 minuuttia myöhemmin tallennettu arvo, jolloin kellonaika on 10:20 jne. Yksittäisen mittauspisteen tulokset muodostuvat siis joukosta ajankohtia ja näitä ajankohtia vastaavista mitatuista arvoista. Ajankohtien välinen ero voi olla vaihtelevaa järjestelmistä ja mittalaitteista riippuen, esimerkiksi 5 minuuttia, 10 minuuttia tai 1 tunti. Yleisesti mittausväli on käyttäjän valittavissa.

Tästä syystä saadut mittaustulokset on siirrettävä käyttökelpoiseen ympäristöön, joka on käytännössä taulukkolaskentaohjelma (esimerkiksi Microsoft Excel). Yksittäisten mittaustulosten kerääminen yhteen tiedostoon mahdollistaa tulosten tulkinnan.

Mittaustulosten kerääminen ja tulkinta ei kuitenkaan ole vaikeaa, sillä siihen voidaan käyttää valmista pohjaa, johon mittaustulokset vain kopioidaan. Pohja tekee tarvittavat laskelmat ja piirtää halutut kuvat automaattisesti. Käyttäjän tulee vain syöttää mittaustulokset oikeisiin sarakkeisiin. Lisäksi käyttäjän tulee varmistaa, että kohdissa, jossa pohjaan syötetään useamman mittaustuloksen tiedot, mittaustulokset ovat samalta ajalta. Esimerkiksi virheellisessä syötössä ilman lämpötilan arvo vastaa kellonaikaa 10:00, mutta ilmavirran mittaustulos kellonaikaa 18:00, jolloin myös laskenta antaa tietojen perusteella väärän tuloksen ja kuvan. Mittaustulosten syöttäminen taulukkolaskentapohjaan vaatii tarkkaavaisuutta.

Mittaustulosten ajankohtien eroavaisuuksien minimoimiseksi kannattaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa käyttää laitteiden synkronisointia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mittaus tapahtuu kaikissa laitteissa samanaikaisesti. Tällöin laitteet tallentavat mittauslukemat aina samaan aikaan, joka helpottaa mittaustulosten tulkintaa. Synkronointi tapahtuu erillisillä mittalaitteilla aloittamalla kaikki mittaukset samaan aikaan eri mittalaitteissa. Automaation synkronisointi tulee selvittää kohdekohtaisesti.

Mikäli vain mahdollista, taulukkoon kannattaa syöttää mittaustulokset joltakin selkeältä ajalta. Paras mahdollinen vaihtoehto mittausjakson pituudelle on kokonainen kuukausi tai sen kerrannainen. Eli sellainen mittausjakso, joka alkaa kuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy (saman tai jonkun muun) kuun viimeisenä päivänä. Tällöin saadaan selkeämpi kuva kuukauden aikana tapahtuvista muutoksista ja esimerkiksi kuukauden aikana haihdunnan ja ilmanvaihdon kuluttamasta lämpöenergiasta. Ideaalinen tilanne olisi se, että taulukkoon syötetään tiedot koko vuodelta kaikkien tietojen osalta. Jos koko vuoden tiedot ovat käytettävissä, saadaan erittäin kattava kuva uimahallin toiminnalta niin kesällä kuin talvella. Mitä enemmän mittaustietoja on käytettävissä, sitä parempi kuva saadaan uimahallin energiatehokkuudesta ja siitä, mikä olisi paras vaihtoehto hallin energiatehokkuuden parantamiseksi. Esimerkkikuva ladattavasta mittaustietojen taulukkolaskentapohjasta on esitetty kuvassa 9.

Kuva 9. Esimerkkikuva taulukkolaskentapohjan näkymästä

Ladattava taulukkolaskentapohja sisältää myös lyhyet ohjeet siitä, miten se toimii. Käytännössä käyttäjän tulee syöttää pyydetyt mittauspisteiden tiedot oikeisiin sarakkeisiin ja varmistaa, että ne ovat jokaisen rivin kohdalla samalta ajalta. Kaikki muu tapahtuu automaattisesti. Taulukkolaskentapohjan voit ladata omalle tietokoneelle tästä.

Esimerkinomaisen, valmiiksi täytetyn laskentapohjan voit ladata omalle tietokoneelle tästä.

Tiedostot ovat pakatussa muodossa suuren tiedostokoon takia. Tiedostojen lataamisen jälkeen ne saatetaan joutua purkamaan ennen kuin niihin päästään tekemään muutoksia. Kun olet saanut tiedoston ladattua ja avattua, tallenna se omalle tietokoneelle käsittelyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Laskentapohjalla on omat välilehdet tarkasteltaville asioille, joita ovat haihdunta, sisäilman olosuhteet, LTO hyötysuhde, ilmanvaihdon lämmitysteho sekä lämmitysenergian kulutus. Välilehdillä käyttäjän tulee syöttää maalatulle taustalle pyydetyt mittaustulokset, jonka pohjalta laskentataulukko tekee tarvittavat laskelmat ja piirtää halutut kuvaajat. Haihdunnan ja ilmanvaihdon lämmitystehon kohdalla lasketaan myös näiden osioiden kuluttama lämmitysenergian määrä.

Seuraavaksi esitellään kaikki keskeiset tiedot, jotka tämän ohjeen mukaisten mittauspisteiden tulosten ja laskentapohjan laskelmien avulla voidaan tarkasteltavasta uimahallista saada.