Sisäilman olosuhteiden seuranta

Uimahallin allasosaston sisäilman olosuhteet ovat keskeisessä asemassa hallin energiatehokkuuden tarkastelun kannalta. Sisäilman olosuhteiden tulee olla hallin käyttäjille mieluisat, sillä palveluita tarjoavana paikkana asiakkaiden tyytyväisyys on uimahalleissa aina etusijalla. Sisäilman olosuhteet vaikuttavat käyttäjien viihtyvyyden lisäksi moniin muihin tekijöihin, joista energian kulutuksen kannalta keskeisin on allasveden haihdunta. Sisäilman olosuhteet ja ilman laadun hallittavuus ovat ilmanvaihdon toiminnan keskipisteessä.

Seuraamalla hallin poistoilman (piste 4) olosuhteita, voidaan muodostaa kuva siitä, millaista ilmaa allasosastolla on ja miten sen ominaisuudet vaihtelevat eri aikoina. Lisäksi saadaan käsitys siitä, kuinka tehokkaasti ja tarkasti järjestelmän ohjaus toimii. Ohjausjärjestelmässä on lukuisia asetusarvoja eri pisteille, mutta niihin ei välttämättä päästä, jos ohjaus ei ole tarpeeksi tehokas. Seuraamalla hallin poistoilman tilaa, pystytään löytämään mahdolliset ongelmatilanteet ohjauksessa. Tyypillisiä ongelmia heikosti ohjattavan ilmanvaihdon kohdalla ovat liian korkeat tai matalat lämpötilat riippuen ulkoilman olosuhteista sekä suuret vaihtelut hallin kosteuspitoisuuksissa. Hyvin toimiva ja ohjattava järjestelmä pystyy luomaan halutunlaiset sisäilman olosuhteet kaikkina vuodenaikoina. Esimerkkejä hallitilan mitatuista lämpötiloista ja suhteellisista kosteuksista on esitetty kuvissa 12 ja 13.

Kuva 12. Esimerkki uimahallin mitatusta allastilan sisäilman lämpötilasta

Kuva 13. Esimerkki uimahallin allastilan sisäilman suhteellisesta kosteudesta

Esimerkkikuvien uimahallissa poistoilman lämpötila pysyy varsin vakiona koko mittausjakson ajan. Lämpötilan vaihteluväli on noin 27 °C:sta 28 °C:seen. Voidaan siis todeta, että esimerkkihallin lämpötilan ohjaus toimii halutulla tavalla. Hallin poistoilman suhteellisen kosteuden pitoisuus vaihtelee mittausjakson aikana huomattavasti. Suhteellisen kosteuden taso vaihtelee reilusta 30 %:sta jopa 70 %:iin. Täten voidaan todeta, ettei suhteellisen kosteuden arvo ole tarpeeksi tasainen ja ohjauksessa on tehostamisen varaa.

Edellä esitetyssä kohteessa ei voida tehokkaasti säätää sisäilman suhteellista kosteutta, sillä järjestelmän ohjaus et ole kykeneväinen ylläpitämään asetusarvon mukaista suhteellista kosteutta. Tämä sulkee pois esimerkiksi haihdunnan rajoittamisen suhteellisen kosteuden korotuksen avulla (esitetty alempana kohdassa Haihdunta).

Yksi keskeisiä rakennuksen energiatehokkuuden tekijöitä on juuri ilmanvaihdon ja automaatiojärjestelmän optimaalinen toiminta. Jotta järjestelmät toimisivat niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, on rakennuksen ohjauksen oltava toimiva ja puhutaan järjestelmän hallittavuudesta.

Olosuhteiden hallittavuus on aina ensimmäinen edellytys energiankäytön tehostamiselle.  Mittaustulosten perusteella suunnittelija arvioi, mitä toimenpiteitä järjestelmän hallittavuuden parantaminen mahdollisesti edellyttää ja mikä on tarkoituksenmukainen tehostamiskonsepti.