Tehostamiskonseptit

Uimahallin energiankulutuksen nykytilan ja energiatehokkuuden seurannan osioissa selvitettiin uimahallin energian kulutuksen jakautumista. Tämä osio esittelee uimahalleissa yleisesti käyttökelpoisia energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteitä. Tieto siitä, miten ja mihin rakennuksessa käytettävä energia jakautuu luo pohjan oikeanlaisen tehostamiskonseptin valinnalle. Ilman oman uimahallin toiminnan tuntemista tehostamiskonseptin valinta on haastavaa ja riskialtista.

Tehostamiskonseptin valinta tehdään aina kohdekohtaisesti yhdessä alan ammattilaisen kanssa perustuen kerättyihin mittaustuloksiin. Toimenpiteitä ei saa toteuttaa omin päin ilman alan asiantuntijan lausuntoa toimenpiteen kaikista vaikutuksista uimahallin toimintaan.

Uimahallin energiankulutuksen ja varsinkin kaukolämmön kulutuksen jakautumisen tunteminen antavat erittäin arvokasta tietoa hallin toiminnasta sekä hallin henkilökunnalle että asiantuntijoille. Konkreettiset, mitatut tiedot kertovat yksiselitteisesti uimahallin energian kulutuksen nykytilan. Hallin energian kulutuksen nykytilasta voidaan etsiä ongelmakohtia, joihin voidaan puuttua. Jokaisen uimahallin kohdalla energian kulutus ja siihen liittyvät haasteet ovat erilaisia, joten jokaista hallin tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Uimahalleissa käytetyt ratkaisut ja laitteet vaikuttavat voimakkaasti siihen, mitä tehostamiskonsepteja kyseessä olevan uimahallin kohdalla voidaan käyttää. Tehostamiskonseptin valintaan voi vaikuttaa myös niinkin yksinkertainen asia kuin fyysinen tilan puute. Energiatehokkuuden parantaminen on aina myös investointikysymys. Investointikustannukset riippuvat luonnollisesti tehostustoimenpiteen laajuudesta, joka on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Periaatekuva tehostamiskonseptin valinnan vaikutuksista investointikustannuksiin

Tässä osiossa esitellään keskeisiä energiatehokkuuden tehostamiskonsepteja, joita voidaan useimmissa uimahalleissa käyttää. Erilaisten tehostamiskonseptien alla esitellään periaate, millä energian kulutusta pyritään vähentämään. Konseptin soveltuvuutta ja sen mahdollisten investointien kannattavuutta tulee kuitenkin aina miettiä tapauskohtaisesti yhdessä alan asiantuntijan kanssa.