Harmaiden vesien lämmön talteenotto

Harmaalla vedellä tarkoitetaan jätevettä, jota syntyy esimerkiksi peseytymisen yhteydessä. Vettä on yleensä paljon, mutta se sisältää vain vähän saastuttavia aineita.

Uimahalleissa kulutetaan valtava määrä lämmintä vettä, jonka lämpösisältöä voidaan ottaa talteen. Lämpimän käyttöveden kulutus uimahalleissa on käytännössä suoraan riippuvainen hallin kävijämäärästä. Oletuksena voidaan pitää, että jokaista kävijää kohden kulutetaan 80 litraa vettä, joka lämmitetään noin 6 °C:sta 38 °C:een. Tällöin kävijää kohden veden lämmitys kuluttaa 3 kWh energiaa. Esimerkki uimahallin lämpimän käyttöveden vuotuisesta energiankulutuksesta on esitetty kuvassa 9.

Kuva 9. Esimerkki lämpimän käyttöveden vuotuisesta energiankulutuksesta uimahallissa

Lämpimän käyttöveden kuluttaman energian määrää voidaan pienentää vähentämällä veden kulutusta tai ottamalla vedestä lämpöä talteen. Vesikalusteiden vaihdolla voidaan saavuttaa noin 10 % säästö lämpimän käyttöveden kulutuksessa. Vettä säästävien kalusteiden käytössä on kuitenkin huomioitava, ettei uimahallin käyttäjien viihtyvyys kärsi pienempien vesikalusteiden virtaamien takia.

Tehokkaampi tapa lämpimän käyttöveden energiankulutuksen pienentämiseksi on ottaa käytetystä lämpimästä vedestä lämpöä talteen. Nykyaikaisilla harmaiden vesien lämmön talteenotolla voidaan päästä helposti 30 % hyötysuhteeseen. Harmaiden vesien lämmön talteenotolla voidaan esilämmittää puhdasta käyttövettä, mutta lämpöä voidaan käyttää myös muualla. Esimerkki vesikalusteiden vaihdolla ja harmaiden vesien lämmön talteenotolla saavutetusta energia säästöstä on esitetty kuvassa 10.

Kuva 10. Esimerkki vesikalusteiden vaihdolla ja harmaiden vesien lämmön talteenotolla saavutettavista energiansäästöistä

Uimahallin veden kulutus ei kuulu kosteudenhallinnan mittaustuloksilla selvitettäviin tekijöihin. Hallin veden kulutus on kuitenkin melko vakio kävijää kohden, jolloin hallin lämpimän veden kulutuksen suuruutta ja sen aiheuttamaa energian kultusta voidaan arvioida melko luotettavasti kävijämäärän perusteella.

Esimerkkikuva harmaiden vesien lämmön talteenottolaitteesta on esitetty kuvassa 11. Lämmön talteenotto likaisesta vedestä luo haasteita, jotka on huomioitu nykyaikaisissa laitteissa.

Kuva 11. Esimerkki lämpimän käyttöveden lämmöntalteenottolaitteesta. Kuvan lähde: http://files.kotisivukone.com/termihaukka.kotisivukone.com/kuvat/txkansi.jpeg